Privacyverklaring Stookservice Budel

Stookservice Budel, gevestigd aan Poelderstraat 22 6023 AZ Budel-Schoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Poelderstraat 22
6023 AZ Budel-Schoot
info@stookservicebudel.nl
Tel. 0495-492793

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stookservice Budel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shuttersenshutters.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stookservice Budel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stookservice Budel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw aanvraag te voldoen, bijvoorbeeld om met u in contact te komen en eventueel daarna voor de uitvoering van onze diensten. Wij registreren en verwerken uw persoons- en contactgegevens om u te kunnen informeren over onze producten, het beantwoorden van uw vraag en/of het maken van een afspraak op locatie en/of de uitvoering van één van onze diensten.

Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast voor de bevestiging van een gemaakte (advies-)afspraak op locatie en voor het versturen van onze nieuwsbrief indien u daar toestemming voor heeft gegeven. De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan uw initiële (aan)vraag te voldoen.

Indien u een aankoop doet bij Stookservice Budel bewaren wij uw persoons- en contactgegevens zolang als nodig is voor de gehele uitvoering en afwikkeling van deze aankoop. De bewaartermijn bedraagt in dit geval tenminste de geldende garantietermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stookservice Budel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stookservice Budel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stookservice Budel gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiermee is uw apparaat te herkennen tijdens een bezoek en vervolgbezoek.  

 

Noodzakelijke (Functionele) cookies

Stookservice Budel gebruikt enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Dat kan de website 'onthouden' door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stookservice Budel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shuttersenshutters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stookservice Budel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stookservice Budel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stookservicebudel.nl

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Stookservice Budel behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. We adviseren de gebruiker dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 20-08-2018.